Podmienky

1. Všeobecné
 
        Všetky služby poskytované internetovým obchodom pre zákazníka vychádzajú výlučne z nasledujúcich všeobecných obchodných podmienok. Odchylné pravidlá platia len vtedy, ak sú medzi internetovým obchodom a zákazníkom písomne ​​dohodnuté.
 
2. Uzavretie zmluvy
 
        Zmluvu s internetovým obchodom sú oprávnené uzavrieť len osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku a ktoré nie sú v čase uzavretia zmluvy obmedzené v spôsobilosti na právne úkony.
Ponuky internetového obchodu na internete sú pre zákazníka nezáväznou ponukou na objednanie tovaru v internetovom obchode.
Objednávkou tovaru z internetového obchodu na internete dáva zákazník záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy.
Internetový obchod je oprávnený akceptovať túto ponuku do 14 kalendárnych dní odoslaním potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky je zaslané e-mailom najneskôr pri expedícii tovaru. Po uplynutí 7-dňovej lehoty bez odpovede sa ponuka považuje za odmietnutú.
 
3. Dodacie lehoty
 
        Všetky položky budú dodané okamžite, za predpokladu, že sú dostupné zo skladu a len do vypredania zásob.
 
        Doručenie je len v rámci Rakúska. Dodacia lehota je zvyčajne 3 pracovné dni a začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prijatí platby. Uvedenie dodacej lehoty je nezáväzné, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 
        Ak tovar nie je dostupný v krátkom čase, budeme vás informovať e-mailom o predpokladanom čase dodania, ak máme vašu adresu.
 
        V prípade omeškania dodávky, napríklad z dôvodu vyššej moci, dopravných porúch a príkazov nadriadených orgánov, ako aj iných udalostí, za ktoré internetový obchod nezodpovedá, nemožno voči internetovému obchodu uplatňovať žiadne nároky na náhradu škody.
 
        Ak sa dodávka oneskorí a vynechá (nemožnosť) vinou subdodávateľov, internetový obchod za to nezodpovedá.
 
4. Balenie a doprava
 
        Za doručenie v rámci Rakúska a náklady na balné si internetový obchod účtuje paušálnu sadzbu 5,8 EUR bez ohľadu na počet a hmotnosť položiek.
 
        Pri objednávkach s hodnotou objednávky nad 35 EUR doručujeme v rámci Rakúska zadarmo.
 
        Poistenie dopravy sa uzatvára na náklady zákazníka. Poškodenie pri preprave je potrebné ihneď nahlásiť doručovateľovi
 
5. Ceny a platba
 
5.1 Všetky uvádzané ceny sú konečné ceny vrátane zákonnej DPH v súčasnosti vo výške 20 %.
 
5.2 Konečné ceny nezahŕňajú náklady na balenie a prepravu.
 
5.3 Z dôvodu neustálej aktualizácie internetových stránok internetového obchodu už dávnejšie poskytnuté informácie o cene a kvalite tovaru strácajú platnosť. Chyby a tlačové chyby sú vyhradené.
 
5.4 Pre fakturáciu je rozhodujúca cena uvedená v čase predloženia ponuky zákazníkom.
 
5.5 Za tovar sa platí bankovým prevodom, PayPal, Sofortüberweisung alebo kreditnou kartou. Výnimky sú platné len v prípade, ak boli medzi internetovým obchodom a zákazníkom písomne ​​dohodnuté.
 
6. Výhrada vlastníckeho práva
 
        Objednaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia (výhrada vlastníctva) majetkom internetového obchodu. Ak je zákazník v omeškaní s platbou, internetový obchod je oprávnený prevziať tovar späť. Toto nepredstavuje odstúpenie od zmluvy, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.
 
7. Záruka
 
7.1 Nároky zákazníka voči internetovému obchodu z vady tovaru vychádzajú zo zákonných ustanovení.
 
7.2 Zákazník sa zaväzuje tovar pri prevzatí prezrieť, či nemá vady a v prípade zistenia vád bezodkladne informovať internetový obchod. V prípade, že zákazník neskôr zistí, že tovar má chybu, je povinný o tom informovať internetový obchod ihneď po zistení chyby. Ak zákazník nenahlási chybu, tovar sa považuje za schválený.
 
7.3. Poškodenie spôsobené zákazníkom neodborným alebo nezmluvným zaobchádzaním sa nepovažuje za vadu tovaru. Pre nevhodnosť a nezhodu sú rozhodujúce informácie uvedené výrobcom tovaru.
 
7.4. Záručná doba je dva roky. Začína plynúť po prijatí tovaru.
 
7.5. Záruka v každom prípade zaniká v prípade zásahov, opráv alebo pokusov o opravu zo strany kupujúceho alebo neoprávnených tretích osôb.
 
8. Obmedzenie zodpovednosti
 
        Ak nie je nižšie uvedené inak, ďalšie nároky zákazníka bez ohľadu na právny základ sú vylúčené. Internetový obchod preto nezodpovedá za škodu, ktorá nevznikla na samotnom predmete dodávky; najmä internetový obchod nezodpovedá za ušlý zisk alebo iné finančné straty zákazníka. Pokiaľ je zmluvná zodpovednosť internetového obchodu vylúčená alebo obmedzená, platí to aj pre osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov a zástupcov.
 
        Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti neplatí, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou alebo ak došlo k ujme na zdraví. Rovnako neplatí, ak si zákazník uplatňuje zákonné nároky.
 
        Ustanovenia zákona o zodpovednosti za výrobok zostávajú nedotknuté. Ak internetový obchod z nedbanlivosti poruší základnú zmluvnú povinnosť, povinnosť nahradiť škodu na majetku sa obmedzuje na škodu, ktorá sa bežne vyskytuje.
 
        Ak došlo k dodatočnému plneniu formou náhradnej dodávky, je zákazník povinný vrátiť prvý dodaný tovar do 30 dní na náklady internetového obchodu.
 
        Vadný tovar je potrebné vrátiť v súlade so zákonnými ustanoveniami. Internetový obchod si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody za zákonných podmienok.
 
        Premlčacia lehota je dva roky. Lehota začína plynúť odovzdaním veci.
 
9. Právo na odstúpenie od zmluvy
 
        Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní bez udania dôvodu. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení objednaného tovaru.
 
        Vyhlásenie o odstúpení je potrebné zaslať listom, e-mailom alebo faxom na adresu:
 
        AG filter
       K rukám: pán Peter Chamaj
       Wagramerstrasse 252/3
       A-1220 Viedeň
       E-mail: office@agfilter.a
       Fax: +43 (0) 1 283 51 35 99
 
        Zákazník je povinný vrátiť prevzatý tovar v nepoškodenom stave do jedného mesiaca od podania prehlásenia o odstúpení od zmluvy.
 
        Predávajúci je povinný po obdržaní tovaru vrátiť zákazníkovi zaplatenú sumu.
 
        Náklady na balenie a prepravu vráteného tovaru znáša zákazník
 
10. Súkromie
 
Zákazník súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje prijaté internetovým obchodom v rámci obchodného vzťahu boli uchovávané a spracovávané elektronicky. Upozorňujeme, že údaje určené v súlade s týmto ustanovením sa zhromažďujú a spracúvajú výlučne za účelom poskytnutia služby, najmä za účelom spracovania objednávok a účtovníctva. Internetový obchod neposkytuje údaje o zákazníkoch tretím stranám.
 
11. Autorské práva
 
        Všetky zobrazené logá, obrázky a grafiky tretích strán sú majetkom príslušných spoločností a podliehajú autorským právam príslušných poskytovateľov licencií. Všetky fotografie, logá, texty, správy, skripty a programovacie rutiny prezentované na týchto stránkach, ktoré sú naším vlastným vývojom alebo boli nami pripravené, sa nesmú kopírovať ani používať iným spôsobom bez nášho súhlasu. Všetky práva vyhradené.
 
12. Jurisdikcia
 
12.1 Ak zákon neustanovuje inak, miestom súdnej príslušnosti je miesto podnikania internetového obchodu.
 
12.2 Na všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tohto právneho vzťahu, sa použije rakúske právo, s výnimkou kolíznych noriem. Uplatnenie predajného práva OSN je vylúčené.
 
13. Platnosť VOP
 
        Objednávkou zákazník akceptuje všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu. Ak by bolo ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok z akéhokoľvek dôvodu neplatné, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ústne dohody vyžadujú písomné potvrdenie, aby boli účinné.
 
14. – SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

14.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil.

14.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

14.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

14.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

14.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

14.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

14.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

14.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

14.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

14.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 14.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 14.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

14.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

14.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

14.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 14.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

14.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

14.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám uvedené v ochrane osobných údajov.

 

15 – SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúcim fyzická osoba, je pre riadne vybavenie a doručenie objednávky povinný uviesť svoje priezvisko, priezvisko, adresu vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 
15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný uviesť názov svojej firmy, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ (ak je objednaný), telefónne číslo a e-mailovú adresu za účelom riadneho plnenia. vykonanie a doručenie špecifikovanej objednávky.
 
15.3. Kupujúci, ktorý sa zaregistroval v internetovom obchode, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje a zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na stránke elektronického obchodu v sekcii Profil.
 
15.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov osobných údajov a o bezplatnej dátovej prevádzke (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) bude predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému pri uzatváraní kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako napr. dotknutej osoby, nakoľko dochádza k spracúvaniu osobných údajov kupujúceho v rámci predzmluvného vzťahu s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie podľa kúpnej zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je kupujúci.
 
15.5. V zmysle článku 6 ods.1 písm.f) Nariadenia môže Predávajúci pri dodaní objednaného tovaru alebo služby Kupujúcemu na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj na účely priameho marketingu. a informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar alebo služby na e-mailovú adresu kupujúceho.
 
15.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a uchovávať ich v súlade s platnou slovenskou legislatívou.
 
15.7. Predávajúci vyhlasuje, že v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) ab) Nariadenia budú osobné údaje Kupujúceho získavané výlučne za účelom uvedeným v týchto reklamačných podmienkach.
 
15.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach a Reklamačných podmienkach, bude Predávajúci vždy získavať Osobné údaje Kupujúceho na vhodnom právnom základe a zabezpečí, aby tieto Osobné údaje boli použité iba spôsobom, ktorý je v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené a nebudú ich spájať s osobnými údajmi získanými na iné účely alebo na plnenie kúpnej zmluvy.
 
15.9. Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že ho predávajúci dostatočným, zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom informoval:
 
a) jeho identifikačné údaje v zmysle čl.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho
 
b) kontaktné údaje predávajúceho alebo zodpovednej osoby predávajúceho,
 
c) účel spracúvania osobných údajov, t.j. uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 
d) že kupujúci je povinný poskytnúť osobné údaje potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy a riadne vybavenie a doručenie objednávky,
 
(e) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. f), že oprávneným záujmom predávajúceho je priamy marketing,
 
(f) identifikačné údaje tretích osôb, ktoré kupujúcemu doručujú objednaný tovar, identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 
g) doba uchovávania osobných údajov, kritériá, ich určenie,
15.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude ich spracúvať spôsobom, ktorý nebude v rozpore s nariadením alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a nebude ich obchádzať.
 
15. 11 Predávajúci poskytuje kupujúcemu v súlade s nariadením nasledovné údaje:
 
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a prípadne zástupcu predávajúceho,
 
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby,
 
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ spracúvania,
 
d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnených záujmoch predávajúceho alebo tretej strany,
 
e) skupinu príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 
f) prípadne informácie, ktoré poskytovateľ odovzdá do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na účely prenosu osobných údajov,
 
g) doba uchovávania osobných údajov, kritériá na jej určenie,
 
h) informáciu o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom, ako aj o práve na ich opravu alebo o práve na ich vymazanie, namietať proti spracovaniu alebo o ich obmedzení, ako aj o práve práva na prenosnosť údajov,
 
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 
j) informácie o tom, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia týchto údajov;
 
k) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
 
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu spracúvaných osobných údajov a tiež má právo získať všetky vyššie uvedené informácie. Za ďalšie kópie vyžiadané kupujúcim môže predávajúci účtovať poplatok vo výške administratívnych nákladov na vyhotovenie jednej kópie.
15.12. Ak Kupujúci uplatní svoje právo podľa odseku 15.11 písomne ​​alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa odseku 15.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa týchto Pravidiel.
 
15.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých má podozrenie, že budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, v rozsahu súvisiacom s takýmto priamym marketingom. V prípade, že Kupujúci namieta proti takémuto spracúvaniu, Predávajúci prestane spracúvať osobné údaje na účely priameho marketingu odo dňa, keď Predávajúci dostane takúto námietku, pričom takéto osobné údaje Kupujúceho nebudú a už nebudú na takéto účely spracúvané.
 
15.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak je kupujúci nespôsobilý na právne úkony, môže svoje práva uplatniť prostredníctvom zákonného zástupcu.
 
15.15 Predávajúci podnikne primerané kroky, aby Kupujúcemu poskytol všetky informácie uvedené v bode 15.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Predávajúci musí poskytnúť informácie elektronicky alebo v súlade s Poriadkom iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim.
 
15.16. Predávajúci poskytne kupujúcemu informácie o prijatých opatreniach na žiadosť kupujúceho bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
 
15.17. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že z dôvodu plnenia zmluvy pri spracúvaní osobných údajov sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú z dôvodu ochrany osobných údajov odovzdávané tretím osobám.